INFORMACE O ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v kynologickém klubu/ chovatelském klubu Moravskoslezského kynologického svazu, z.s. (dále jen KK/CHK MSKS,z.s.)

Číslo a název KK/CHK: 106 02 MSKS-Kynologie Luka nad Jihlavou p.s.

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa pobytu,
 • u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Moravskoslezskému kynologickému svazu, z.s.,
 • příslušné Krajské kynologické radě MSKS, z.s.
 • Sdružení sportovních svazů ČR, U Pergamenky 511 / 3, Praha 7, dále jen Sdružení
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem vedení evidence členské základny MSKS na základě směrnic MSKS a s tím souvisejícími činnostmi,
 • identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)
 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněné MSKS.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný KK/CHK) moje

 • fotografie,
 • videa,
 • zvukové záznamy,
 • sportovní výsledky; za účelem
 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu, youtube
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech MSKS a Sdružení.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 • telefonní číslo,
 • e-mail,

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, pořádání a účastnění se kynologických akcí pořádaných MSKS, apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • MSKS,
 • Příslušné Krajské kynologické radě MSKS
 • Předsednictvu MSKS

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

V Lukách nad Jihlavou dne :

Podpis člena / žadatele o členství

Přihláška do Kynologického klubu/Chovatelského klubu Moravskoslezského

 Evidenční číslo KK/CHK: 10602

 Název KK : MSKS – Kynologie Luka nad Jihlavou p.s.

Příjmení:
Jméno:
Adresa: PSČ:
Datum narození: Číslo průkazky člena MSKS:
Telefon: E-mail:

Nedílnou součástí této přihlášky je dokument Informace o zpracování osobních údajů včetně Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Bez uděleného souhlasu není možné být členem MSKS.

Vyplňte údaje o psu / feně

 

 

Jméno psa/feny

 
 

Chovná stanice

 
 

 

Číslo zápisu

 
 

Číslo čipu

 
 

Pohlaví

 
 

Datum narození

 
 

Plemeno

 

 

 

 Podpis žadatele:…………………………………………………………..