• 1
 • 12
 • 14
 • 2
 • 4
 • 5
 • 13
 • 3
 • 11
 • 10
 • 9
 • 7
 • 6
 • 8

Zprávy

Cvičíme každou neděli od 9:00 do 12:00

 • Šloufová Marcela
  Šloufová Marcela
 • Havlíková Romana
  Havlíková Romana
 • Krásenský Zdeněk
  Krásenský Zdeněk
 • Izdná Jana
  Izdná Jana
 • Slabý Jiří
  Slabý Jiří
 • Kölblová Hana
  Kölblová Hana
 • Sommer Václav
  Sommer Václav

Jaké bude počasí

Zkoušky KJ Brno

 • Zkoušky 20.10.18 KJ Brno
 • Petra
 • Slabý Jirka
 • Adéla
 • Kytnar
 • Boženka
 • Adéla přenášení
 • Habermannová2
 • skupina

Stanovy ZO Luka nad Jihlavou

Členství v klubu 
Jak se stát členem

Členem našeho klubu se může stát každý, kdo má zájem věnovat svému psu něco navíc ze svého volného času a chce se vlastními silami přičinit o to, aby měl doma milého, vychovaného společníka a kamaráda.

Stačí přijít jakoukoliv neděli po deváté hodině na naše cvičiště, seznámit se s prostředím, lidmi kolem a pokud Váš zájem trvá, vyplnit přihlášku. Důležité je nezapomenout si už při první návštěvě, pokud s sebou vedete svého psa, očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviróze (výjimku tvoří štěňata, kde je očkování poplatné věku). 
Práva a povinnosti

Každý člen má svá práva a své povinnosti, které jsou dány vnitřními stanovami a řádem cvičiště ZKO. Jednou z hlavních povinností je nepopulární, ale nezbytné placení členských příspěvků , které jsou jediným příjmem ZKO a ze kterých jsou hrazeny všechny výcvikové pomůcky a údržba areálu a klubovny. Část příspěvku je pak odvedena Moravskoslezskému kynologickému svazu jako zastřešující kynologické organizaci.


Členské příspěvky na rok 2021

Dospělý nový člen první rok : 700 KČ

Mládež-Student nový člen první rok : 350 Kč


Mládež-Student 
300 Kč 
50,- Kč za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu.

Dospělý 
500 Kč 
100,- Kč za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu.

Členské příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do 31.1.2021.

BRIGÁDY

Současně se členskými příspěvky se platí kauce 500Kč (250Kč), která je vratná na konci roku při splnění brigádnických hodin. V případě neodpracovaných hodin tato kauce propadá.

Každý člen je povinen odpracovat 5 brigádnických hodin za rok.

Číslo účtu pro zaplacení členských příspěvků je 115-1548510297/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Brigády a kauce uhraďte zvlášť u pokladní na kynologickém cvičišti do konce ledna 2021.

 Řád cvičiště ZKO

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti

1. Vstup do areálu je povolen pouze členům ZKO a hostům, ostatním osobám je vstup povolen pouze v doprovodu člena klubu.

2. Mimo parkoviště je vjezd motorovým vozidlům do areálu povolen pouze při dopravě materiálu či v jiných odůvodněných případech. 
PSOVOD: 
na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování proti parvoviróze, vzteklině a psince (očkování je třeba prokázat předložením očkovacího průkazu správci cvičiště) 
ke psu se chová ohleduplně (nepřetěžuje ho a netýrá nepřiměřenými tresty) nejen při výcviku, ale i mimo cvičiště a na veřejnosti 
zodpovídá za škody způsobné svým psem 
neničí cvičební pomůcky a po výcviku je vrátí na původní místo 
cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště 
pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO 
nevyužívá cvičiště a jeho zařízení ve svůj prospěch na úkor druhých členů 
PES: 
přivazuje se nebo odkládá pouze na určené místo (odkládací kotce, úvazná oka) 
neběhá volně bez dozoru po areálu cvičiště 
venčí se mimo cvičiště (v opačném případě je povinností psovoda nečistotu neprodleně odstranit) 
nechodí se svým pánem do klubovny

Vnitřní stanovy ZKO 
Čl. 1 
NÁZEV A SÍDLO ORGANIZACE

1. Název organizace zní : MSKS Kynologie Luka nad Jihlavou p.s. (dále jen ZKO).

2. ZKO působí na území města Luka nad Jihlavou a jejím sídlem je Kynologické cvičiště v Lukách nad Jihlavou. 
Čl. 2 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. ZKO lUKA je registrována pod č. 10602 u Moravskoslezského kynologického svazu. (dále jen MSKS), jehož je členem.

2. ZKO Luka nad Jihlavou se řídí Stanovami MSKS. Má však plnou právní subjektivitu, samostatně hospodaří se svým majetkem, rozhoduje o všech vnitřních záležitostech ZKO, má povinnost zajišťovat pro svoji činnost finanční prostředky.

3. Vnitřní stanovy ZKO Luka nad Jihlavou stanoví její organizační strukturu, upřesňují a specifikují její činnost, včetně práv a povinností člena (viz. Stanovy MSKS). 

POSLÁNÍ A ZÁKLADNÍ ÚKOLY

ZKO Luka nad Jihlavou je dobrovolným otevřeným zájmovým sdružením, které plní zejména následující úkoly:

1. V souladu se stanovami MSKS se podílí na jeho činnosti.

2. Pečuje o soustavný odborný růst a kulturní úroveň svých členů.

3. Získává a organizuje mládež pro aktivní činnost a seznamuje je se ZKO.

4. Organizuje a provádí zkoušky z výkonu, závody a přebory ve výkonu psů, výstavy, bonitace a svody.

5. Provádí propagaci své činnosti formou veřejných ukázek z výkonu psů a prostřednictvím sdělovacích prostředků.


Čl. 4 
HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ PROSTŘEDKY

1. ZKO Luka nad Jihlavou vlastní majetkové a finanční prostředky a hodnoty, spravuje, udržuje a hospodaří s nimi podle platných předpisů a zákonů.

2. ZKO Luka nad Jihlavou hospodaří na základě řádných finančních rozpočtů schválených členskou schůzí.

3. Zdrojem finančních prostředků na krytí rozpočtu ZKO jsou především členské příspěvky a další příjmy získané vlastní činností ZKO.

4. Výši členských příspěvků na kalendářní rok schvaluje členská schůze. Členský příspěvek se skládá z těchto položek :

a. Poplatek za člena do fondu MSKS.

b. Poplatek na činnost ZKO - krytí rozpočtu.

c. Poplatek za neodpracování stanoveného počtu brigádnických hodin pro ZKO. 
Čl. 5 
ČLENSTVÍ A HOSTOVÁNÍ V ZKO A JEJICH ZÁNIK

Členství v MSKS a tím i v ZKO a jeho zánik upravují stanovy MSKS. Vnitřní stanovy ZKO Luka nad Jihlavou upřesňují :

1. Členství nového člena vznikne jeho přijetím, zaplacením členského příspěvku a vyjádřením souhlasu se stanovami MSKS a ZKO formou podpisu. Za nezletilé členy činí tak jeden z rodičů.

2. Rozhodnutí o hostování člena jiné ZKO je v kompetenci výboru ZKO. Hostující člen musí předložit písemný souhlas své ZKO.

3. Hostující člen zaplatí členský příspěvek hostitelské ZKO na celý kalendářní rok bez zřetele na to, kdy k hostování došlo. Poplatek stanovený za člena do fondu MSKS zaplatí mateřská ZKO.

4. Člen ZKO nebo hostující člen, kterému členství zaniklo, nemá nárok na vrácení členského příspěvku.

5. Členům ZKO, kteří pro svůj pokročilý věk (důchodci) nebo vážný zdravotní stav nemohou plnit všechny povinnosti, budou poskytovány úlevy ve formě snížení členského příspěvku, případně jiné úlevy dle schválení členské schůze.

6. Žadatel o členství v ZKO, který v minulosti svým jednáním prokazatelně způsobil škodu ZKO, může být opětně přijat pouze po finančním či jiném vyrovnání této škody. 
Čl. 6 
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA ZKO

Práva a povinnosti členů MSKS (ZKO) upravují stanov MSKS. Vnitřní stanovy tato práva a povinnosti upřesňují a v souladu se zájmy ZKO rozšiřují následovně :

1. Práva člena ZKO :

a. V období mezi členskými schůzemi předkládat výboru ZKO, v závažnějších případech písemnou formou, návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti ZKO a vyžadovat jeho stanovisko do 30 dnů od podání.

b. Při sporném rozhodnutí má právo, pokud tak neučiní výbor ZKO, požádat revizní komisi o prošetření a znát její závěr.

c. Při vysílání člena na závody či přebory z důvodů reprezentace ZKO, má právo na úhradu cestovních výdajů. Výše úhrady se stanoví dohodou.

2. Povinnosti člena ZKO :

a. Zaplatit členský příspěvek na celý kalendářní rok do termínu, který je určen výroční členskou schůzí.

b. Nově přijatý člen splní tuto povinnost v době přijetí za člena, též na celý kalendářní rok.

c. Podrobně se seznámit se stanovami MSKS a ZKO a tyto ve vlastním zájmu a zájmu ZKO v plném rozsahu dodržovat.

d. Účastnit se členských schůzí ZKO, aktivně se podílet na práci, dodržovat kázeň a plnit úkoly vyplývající z členství a funkce, která mu byla svěřena.

e. Upozornit výbor ZKO nebo členskou schůzi na porušování stanov, pořádku, kázně, poškozování zařízení ZKO nebo jejího dobrého jména ze strany jiného člena ZKO.

f. Odpracovat stanovený počet hodin ve prospěch ZKO. Počet hodin bude vždy schválen členskou schůzí na celý kalendářní rok a bude vycházet z rozsahu akcí, které v průběhu roku bude ZKO realizovat.

g. Získávat a prohlubovat si odborné teoretické i praktické znalosti z chovu a výcviku psa.

h. Pokud se člen ZKO pohybuje se svým psem na veřejnosti nebo v terénu, musí se chovat tak, aby nezavdával podnět ke stížnostem ze strany občanů, členů myslivecké společnosti nebo majitelů pozemků a nezvyšoval tak averzi vůči psům služebních a pracovních plemen. 
Čl. 7 
KÁRNÁ OPATŘENÍ

Z toho důvodu, že stanovy ČKS v čl. 5 stanoví pouze podmínky pro ukončení členství a vyloučení člena, stanovy ZKO Luka nad Jihlavou tyto podmínky rozšiřují a upřesňují následovně :

1. Kárná opatření jsou ukládána pouze v nezvratně prokázaných případech porušení stanov a ostatních normativů MSKS a ZKO.

2. Kárná opatření se musí ukládat uvážlivě. Podle závažnosti provinění lze uložit:

a. napomenutí

b. výstrahu

c. zastavení činnosti

d. vyloučení

e. finanční náhradu při úmyslném poškození majetku ZKO.

3. Kárná opatření ukládá výbor ZKO a informuje o nich členskou schůzi. Výbor ZKO má právo požádat revizní komisi ZKO, pokud tak neučiní sama nebo pokud se na ni neobrátí člen, proti kterému je kárné opatření vedeno, o prošetření přestupku člena. O svém stanovisku pak revizní komise informuje písemnou formou výbor ZKO.

4. Vyloučení člena je krajní řešení. Z tohoto důvodu stanovy ZKO plně akceptují podmínky pro vyloučení člena v čl. 10, odst. 1-7 stanov MSKS. 
Čl. 8 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. ZKO Luka nad Jihlavou je platným členem MSKS. Z tohoto důvodu akceptuje stanovy MSKS.

2. Členská schůze ZKO jako nejvyšší orgán má právo v souladu s činností ZKO provést změnu nebo doplnění jednotlivých článků stanov ZKO.

3. Po přijetí na členské schůzi ZKO jsou součástí těchto stanov i přijatá usnesení, plán činnosti, finanční rozpočet a další rozhodnutí, která je povinen každý člen ZKO plnit a dodržovat.

4. ZKO Luka nad Jihlavou se v plném rozsahu řídí stanovami MSKS.

Přihlásit / Registrovat

Statistika

TOPlist

Členové klubu

 • Pechová Petra
  Pechová Petra
 • Zavadil Václav
  Zavadil Václav
 • ing.Šlejtr Jiří
  ing.Šlejtr Jiří
 • Kytnarová Maruška
  Kytnarová Maruška
 • Kytnar Martin
  Kytnar Martin
 • Kratochvíl Petr
  Kratochvíl Petr
 • Vašků Zdeněk
  Vašků Zdeněk
 • Vašků Petr
  Vašků Petr
 • Šlouf Jan
  Šlouf Jan
 • Fischer Tomáš
  Fischer Tomáš
 • Šprynarová Božena
  Šprynarová Božena

  Copacabana Black Brianta

 • Polák Petr
  Polák Petr
 • ing.Šlejtr Sanislav
  ing.Šlejtr Sanislav

Repre družstvo

 • Med Ota
  Med Ota
 • ing.Šlejtr Stanislav
  ing.Šlejtr Stanislav
 • Zavadil Václav
  Zavadil Václav
 • Kytnar Martin
  Kytnar Martin

Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


Copyright © 2018. All Rights Reserved.