S účinností ode dne 22. listopadu 2021 do odvolání dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení maloobchodního prodeje a služeb (dále jen „Opatření“ – ke stažení zde)  platí:

 1. VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ dle bodu I. 8. Opatření

vstup pro osoby za dodržení podmínek1 – kontroluje provozovatel,

při skupinových lekcích rozestupy 1,5 m, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

zajištění cirkulace vzduchu.

2. PLAVECKÝ BAZÉN dle bodu I. 9. Opatření

vstup pro osoby za dodržení podmínek1 – kontroluje provozovatel,

rozestupy 1,5 m, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

zajištění cirkulace vzduchu.

3. LYŽARSKÉ VLEKY A LANOVÉ DRÁHY dle bodu I. 10. Opatření

vstup pro osoby za dodržení podmínek1,

provozovatel kontroluje plnění podmínek1 při prodeji jízdenek; při online prodeji jízdenek kontroluje plnění podmínek1 alespoň namátkově,

rozestupy ve vnitřních prostorách 1,5 m, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

zajištění podmínek (dezinfekce, cirkulace vzduchu, informovanost zákazníků).

4. DIVÁCI NA SPORTOVNÍM UTKÁNÍ dle bodu I. 13. Opatření

do 20 diváků bez podmínek1,

více než 20 diváků za dodržení podmínek1 – kontroluje organizátor akce,

vzdálenost diváků od sportovní plochy nejméně 2 m.

5. SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE dle bodu I. 14. Opatření

ve vnitřních nebo vnějších prostorechdo 20 osob bez podmínek1,

přítomnost maximálně do 1000 osob v jeden čas za dodržení podmínek1,– kontroluje organizátor akce,

pravidelná aktivita v neměnném kolektivu s vedením evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření bez dodržení podmínek1,

navíc pod sportovními svazy dle bodu I. 14. d) Opatření

vždy povinná evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření,

v případě nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (národní soutěže, turnaje, zápasy) účastí vice než 20 osob povinné dodržení podmínek1, přičemž negativní výsledek PCR testu má platnost 7 dní.

6. AMATÉRSKÝ SPORT

6.1 SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro děti do 12 let

Děti do 12 let, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid -19, se mohou účastnit pohybových aktivit bez prokázání podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek testu.

6.2 SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro mládež od 12 do 18 let

Mládež ve věku od 12 do 18 let, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid -19, se může účastnit pohybových aktivit s prokázáním podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek PCR testu, který má obecně platnost 72 hodin, ale v případě pohybové aktivity organizované pod sportovním svazem je jeho platnost 7 dní.

6.3 SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE nad 18 let

Účastnící pohybových aktivit nad 18 let se musí prokázat dokončeným očkováním nebo prodělanou nemocí. Negativní výsledek PCR testu lze použít pouze pro osoby s nedokončeným očkováním.

7. PROFESIONÁLNÍ SPORT

Na tiskové konferenci vlády dne 19. listopadu 2021 ke stažení zde se v 10. minutě uvádí, že na profesionální sportovce je nahlíženo stejně jako na zaměstnance nebo OSVČ. Musí se tedy testovat, ale není nezbytně nutné prokazovat se očkováním nebo proděláním nemoci.

7.1 VÝZNAMNÉ MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ AKCE na území ČR

Vstup zahraničních sportovců:

 • vstup zahraničních sportovců na území ČR podléhá Ochrannému opatření stanovení podmínek pro vstup na území ČR ke stažení zde (dále jen Opatření pro vstup),
 • podrobné informace o vstupu osob ze III. zemí na území ČR uvedeny zde.  

Ubytování sportovců:

 • ubytovací služby dle bodu I. 6. e) Opatření lze poskytnout z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných také bez splnění podmínek1, avšak s negativním výsledkem PCR testu, který má platnost 72 hodin.

Testování sportovců:Sportovci ze zahraničí mají povinnost dle Opatření pro vstup:

při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem nákazy onemocnění COVID -19 se před vstupem nebo nejpozději do 5 dní po vstupu podrobit PCR testu nebo antigennímu testu,

při příjezdu ze zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID -19 disponovat výsledkem PCR – testu a dalšímu se podrobit v rozmezí 5. -7. dne od vstupu na území ČR.

Sportovci z ČR

Testování sportovců se řídí Mimořádným opatřením testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (dále jen „Opatření k testování“), které ukládá antigenní testování jednou týdně.

Významné mezinárodních sportovní soutěže se řídí reglementem mezinárodní sportovní federace, jehož součástí jsou také pravidla pro dodržování hygienických opatření a pravidelného testování účastníků, které je pravidelnější a častější než výše uvedené podmínky testování. V tomto smyslu budou tedy sportovci ze zahraničí i z ČR testováni při významných sportovních akcích přísněji, než je uvedeno v dotčených opatřeních.

7.2 NÁRODNÍ EXTRALIGOVÉ A LIGOVÉ SOUTĚŽE na území ČR

Sportovci nemají povinnost prokázat se očkováním nebo proděláním nemoci, mohou využít Opatření k testování a prokázat se antigenním nebo PCR testem jako zaměstnanci, přičemž zaměstnancem je také osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi.

8 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ HROMADNÉ AKCE

Všem pořadatelům organizovaných hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 1000 osob denně se nařizuje oznámit konání akce místně příslušné krajské hygienické stanici dle Mimořádného opatření – povinnost oznámení o konání hromadné akce (ke stažení zde).

9. OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Ochrana dýchacích cest je stanovena Mimořádným opatřením – ochrana dýchacích cest (dále jen „Opatření – dýchací cesty“) – ke stažení zde

S účinností ode dne 25. října 2021 musí mít diváci přítomní na sportovních utkáních ochranné prostředky dýchacích cest s dispozicemi dle bodu I. 1. Opatření – ochrana dýchacích cest.

Povinnost nosit ochranu dýchacích cest se nevztahuje na:

 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole,
 • na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi.

1PODMÍNKY dle Opatření

 • osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19,
 • osoby nad 12 let věku splní jednu z následujících podmínek:
 • dokončené očkování;
 • prodělání nemoci do 180 dní;
 • osoby do 18 let, osoby s kontraindikací k očkování, osoby s nedokončeným očkováním doloží negativní výsledek PCR testu, přičemž platnost PCR testu je 72 hodin, pouze v případě aktivity organizované pod sportovním svazem je platnost PCR testu 7 dní.